Inclusieve schoolbegeleiding

Vrijescholen in Nederland groeien sterk en geven daarmee een krachtig signaal dat leren en ontwikkelen meer is dan kennisoverdracht. Deze groei brengt met zich mee dat nieuwe leerkrachten opgeleid en begeleid moeten worden.

Het is mijn ervaring (Paul van Meurs) dat opleiding en begeleiding nauw samen moeten gaan wil een leerkracht een goede verhouding kunnen vinden tot het vrijeschoolonderwijs; de pedagogie, de didactiek en niet te vergeten de antroposofische achtergronden, die in de menskunde gegeven zijn.

Ook ervaren leerkrachten moeten de mogelijkheid krijgen om regelmatig samen met een ander te kijken naar de eigen onderwijspraktijk om het onderwijs vitaal te houden. Reflectie op visie, vormgeving en ontwikkeling zijn hier de gespreksthema’s.

Inclusieve schoolbegeleiding biedt de school de mogelijkheid dat een onderwijsadviseur zich voor een jaar intensief aan de school verbindt. Eens in de twee weken is deze adviseur op school aanwezig en stuurt samen met de schoolleider aan op onderwijskwaliteit vanuit vrijeschoolidentiteit.

Daarbij valt te denken aan:
- Vanuit een concreet begeleidingsplan beginnende leraren opleiden, begeleiden.
- Ervaren leerkrachten de mogelijkheid geven zich middels gesprekken, reflectie en opleiding te verdiepen in hun expertise.
- De schoolleider en intern begeleider ondersteunen in het aansturen op onderwijskwaliteit
- Studiemiddagen menskunde inrichten
- Opleiding van leerkrachten waarbij uitgegaan wordt van het brede aanbod van BVS-schooladvies (bv Regenboogtraining).
- Tot slot kan de onderwijsadviseur meekijken en meedenken in actuele zaken die de school bezighouden.

In de Vrijeschool Zeeland is dit model een jaar lang ingezet om de onderwijskwaliteit te versterken:
- De schoolleider
- De leerkrachten
- De onderwijsadviseur

“Kwaliteit ontstaat in de tijd die een leerkracht krijgt om vaardigheden te ontwikkelen en zicht te krijgen op stappen die genomen kunnen worden. Regelmatig reflecteren op het onderwijs vergroot en verdiept de onderwijscompetenties in het algemeen en de vrijeschoolpedagogie in het bijzonder.”

Werkwijze
In een voorgesprek met schooleider en leerkrachten wordt er gekeken naar de directe vraagstelling. Deze wordt uitgewerkt in een begeleidingsplan voor een jaar bestaande uit: leerkrachtbegeleiding, specialisatie en verdieping (studie).

Specificaties
Ongeveer drie keer per maand. De frequentie kan in overleg worden bijgesteld