Ouders

Wij bieden ondersteuning in worden wie je bent!

BVS-schooladvies (BVS) heeft veel expertise rond ontwikkelingsvragen van kinderen. Wij helpen u om antwoord op vragen over uw kind te vinden. BVS werkt vanuit het antroposofisch mensbeeld. Ieder kind is uniek en in onze adviezen staat niet alleen het probleem van uw kind centraal maar de totale ontwikkeling van het denken, voelen en willen. 

Als u vragen heeft over uw kind kunt u bij ons terecht voor:
- Observatie
- Deelonderzoeken
- Onderzoek naar leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie
- Onderzoek naar algemene leerprobleem
- Onderzoek naar problemen rondom hoogbegaafdheidsgedrag
- Onderzoek naar andere ontwikkelingsproblemen.
- Telefonisch consult (ouderspreekuur).

Aanvraagformulier en informatiefolder
Klik  hier voor de folder.
Klik hier voor het aanvraagformulier van een onderzoek.

Aanbod
Telefonisch consult (ouderspreekuur)
U kunt als ouder een Skype- of telefoongesprek aanvragen over hun kind. U kunt in dit gesprek uw vragen voorleggen aan een schoolpsycholoog. Samen proberen wij dan tot een oplossing te komen. Uit de praktijk blijkt dat een gesprek met een orthopedagoog/psycholoog al voldoende kan zijn om antwoord te krijgen op uw vragen. Als er meerdere vragen van ouders van een school zijn dan organiseren wij, in samenwerking met de school, een ouderspreekuur op school.

Deelonderzoek
Deelonderzoeken zijn korte onderzoeken, waar met name een preventieve werking vanuit kan gaan. Tijdig meedenken met vragen over ondersteuningsbehoeften van kinderen met als doel door middel van een korte interventie praktisch hulp te bieden bij concrete vragen over kinderen. Het deelonderzoek is afgestemd op de vraag van de school of u als ouder(s). Het kan een observatie of een specifiek didactisch onderzoek betreffen, een screening of een gesprek met de leerkracht, u als ouder(s) of uw kind (bijvoorbeeld vanuit Handelingsgerichte Procesdiagnostiek).

Algemeen onderzoek
Bij een algemeen onderzoek wordt het denken, willen en voelen van uw kind bekeken door een ervaren schoolpsycholoog. Er wordt gebruik gemaakt van reguliere testen, maar we kennen de vrijescholen en proberen de ontwikkeling te bekijken vanuit de school en vanuit het antroposofisch perspectief.

Het denken wordt onderzocht met een intelligentieonderzoek: welke mogelijkheden heeft uw kind in zijn/haar denken, waar liggen de sterke kanten en waar de zwakkere kanten. Kortom, waar zien we een ingang om uw kind verder te helpen. Het voelen bekijken we met behulp van gedragsvragenlijsten (ook voor school en ouders) en met projectiemateriaal voor uw kind. Zo proberen we zicht te krijgen op ontwikkelingsaspecten die te maken hebben met het gedrag en gevoel: waar voelt uw kind zich onzeker, wanneer voelt uw kind zich goed. Wat zijn beperkende factoren voor het gedrag, wat zijn juist stimulerende factoren. Het willen is een ingewikkeld begrip, op de vrijeschool bedoelen we daar niet alleen mee wat een kind wil (en kan) maar ook wat hij doet met zijn mogelijkheden. Daarom bekijken we de schoolvaardigheden. Als er een discrepantie is tussen wat uw kind zou moeten kunnen en wat er in de klas zichtbaar is, dan proberen we daarin adviezen te geven.

In een intakegesprek met u inventariseren we de ondersteuningsbehoeften en vragen. Na het onderzoek is er een adviesgesprek waarin we vertellen wat er uit de testen naar voren is gekomen en bekijken we samen met u en de school hoe we uw kind kunnen gaan helpen. We maken van het onderzoek een verslag, zodat u al de gegevens zelf ook hebt. Dit verslag zal zich met name richten op de adviezen voor uw kind.

Intelligentieonderzoek
Het is bij veel kinderen duidelijk wat ze kunnen, ze presteren redelijk stabiel en dat komt overeen met de indruk die u als ouder(s) heeft. Maar soms vallen prestaties tegen of zijn er wisselende resultaten. Dan kan het helpen om inzicht te krijgen in de intelligentie van uw kind. De schoolpsychologen van BVS-schooladvies nemen dan een intelligentieonderzoek af.

Een onderzoek kan helderheid geven over de vragen, maar het kan ook zo zijn dat het intelligentieonderzoek nieuwe vragen oproept. Hoe kan het dat mijn kind met dit beeld als mogelijkheid van zijn denken toch niet aan de verwachtingen voldoet? In dat geval kunnen we nog wat uitgebreider naar uw kind kijken. In overleg met u kan het onderzoek worden uitgebreid met bijvoorbeeld een sociaal-emotioneel onderzoek of onderzoek naar schoolvaardigheden of naar specifiek leerprobleem als dyslexie.

Kosten
Telefonisch consult (minimaal een half uur) € 42,50 per half uur
Deelonderzoek (afhankelijk van de tijd)       € 85,- per uur
Algemeen onderzoek                                   € 850,-
Intelligentieonderzoek                                  € 375,-

U ontvangt voor aanvang van het onderzoek van ons een kostenbegroting.

Meer informatie en aanmelding
T: (030) 281 96 56
E: admin@bvs-schooladvies.nl