leerlingtrajecten

De uitvoering van een onderzoek
Informatie over het onderzoeksproces

Aanvragen van het onderzoek
De interne begeleider vraagt het diagnostisch onderzoek namens de school aan. De IB'er coördineert de verdere afwikkeling (binnen de school en met de ouders) en is verantwoordelijk voor de continuïteit van het zorgproces rond het kind.

De ochtend van het onderzoek zelf
Een leerlingonderzoek neemt één ochtend in beslag. Het begint met de observatie van het kind tijdens het hoofdonderwijs in de klas. Daarna worden in een aparte ruimte individuele tests afgenomen. De ochtend wordt afgerond met een gesprek met alle betrokkenen (zonder het kind erbij). Na deze dag legt de onderzoeker zijn/haar bevindingen ook nog vast in een verslag dat de school en de ouders krijgen toegezonden.

Gesprek met ouders, leerkracht en intern begeleider
Het gesprek met ouders, intern begeleider en klassenleerkracht vindt plaats na een onderzoeksochtend. In dit gesprek wordt nog eens gericht naar extra informatie over het kind gevraagd. Zowel bij leerkracht als ouders. Beiden kunnen hun vragen over het kind nader toelichten.

Mondelinge uitslag en advisering
Na ieder onderzoek worden adviezen gegeven over de voortgang. De leerkracht krijgt didactische en pedagogische adviezen voor in de klas, zowel mondeling als op schrift. Het kan gaan om gerichte aanbevelingen voor de verschillende vakken, voor hulp binnen de klas en -indien van toepassing- voor de individuele hulp daarbuiten. De ouders krijgen adviezen voor thuis. Deze geven aan wat zij zelf kunnen doen om hun kind te helpen. Het weer goed laten functioneren van het kind staat bij al de adviezen voorop. De school kan geadviseerd worden over het maken van handelingsplannen. Als daar aanleiding voor is, worden ook gerichte therapieën aangeraden.

Schriftelijk verslag
De uitslag van het onderzoek wordt in een verslag beschreven, inclusief de resultaten op de testen. Het bevat de informatie die ook in het gesprek met betrokkenen is doorgenomen. Het verslag wordt naar de ouders en naar de school gestuurd.

Vervolgstappen
De IB'er is verantwoordelijk voor het vervolgproces en coördineert de vervolgstappen.