leerlingtrajecten

Diagnostiek en onderzoek
Inzicht in specifieke leer- en gedragsproblemen

Leerkrachten en interne begeleiders hebben geregeld vragen over de ontwikkeling van hun leerlingen. Extra hulp en begeleiding in de school hebben te weinig effect gehad. Met diagnostiek en onderzoek bouwen we een breder beeld op van de leerling. BVS schooladvies beschikt over een team van gespecialiseerde en goed opgeleide onderzoekers: (K&J NIP) psychologen en orthopedagogen met leerproblemen als specialisatie. Zij geven vanuit het vrijeschoolonderwijs en het antroposofische mensbeeld een nog bredere betekenis aan de diagnostiek. Wanneer een leerlingonderzoek aanvragen?
bij een vermoeden van structurele leerproblemen;

  • als extra hulp - in de klas of bij de remedial teacher - onvoldoende helpt;
  • bij sociale en emotionele problemen;
  • bij gedragsproblemen;
  • als een kind een dyslexieverklaring nodig heeft voor het vervolgonderwijs;
  • als een schoolverlateradvies moet worden aangevuld met een intelligentietest.

Dyslexiescan
Een dyslexiescan is een korte screening waarbij gekeken wordt of leerlingen in het risicogebied voor dyslexie vallen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar leesvaardigheid op (pseudo)woord en zinsniveau, naar spelling, naar fonologische taken en taken die een beroep doen op benoemsnelheid. Op basis van deze screening (en gegevens LVS) kan geadviseerd worden of nader onderzoek naar dyslexie wel of niet geïndiceerd is.