leerlingtrajecten

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Passende kerndoelen voor het kind

De schoolpsycholoog helpt u bij het opstellen van een OPP en het zoeken naar het juiste onderwijsaanbod. Als een leerling binnen de klas niet meekomt en als blijkt dat de handelingsplannen een structureel verschijnsel worden is een aparte leerlijn voor deze leerling op zijn plaats. Veelal ligt een cognitieve zwakte hieraan ten grondslag, maar het kan juist ook gelden voor begaafde leerlingen. De leerling volgt zijn eigen leerlijn en neemt hiermee over het algemeen afstand van het programma in de klas. Binnen deze leerlijn worden de beschermende en compenserende factoren meegenomen en de risico’s en belemmerende factoren. We spreken van een OPP als een kind onderwijsaanbod krijgt dat past bij de eigen mogelijkheden. Dit aanbod zal er op gericht zijn de leerling al die kerndoelen te laten behalen die binnen zijn /haar mogelijkheden liggen, maar niet alle einddoelen voor het basisonderwijs. Het onderwijsaanbod wordt hiertoe aangepast.

Gerelateerd aanbod
- OPP wanneer en hoe?