schooltrajecten

Visieontwikkeling
Stapsgewijs schoolbeleid maken

Goed onderwijs en gemotiveerde leraren vragen om een duidelijke en breed gedragen visie. Wat wil een team onderwijskundig bereiken? Hoe wilt u dat aanpakken? Een onderwijsvisie is niet vrijblijvend. Die moet breed gedragen, concreet en enthousiasmerend zijn. En voor het maken van een schoolplan, maar soms ook op andere momenten, is het nodig de schoolvisie te vernieuwen of te actualiseren. Vaak gaat het om een totaalvisie op het onderwijs (of de school). Soms gaat het erom een bepaald aspect onder de loep te nemen, bijvoorbeeld taalonderwijs of periodeonderwijs.

We hebben een module ontwikkeld, waarmee u stapsgewijs aan het werk kunt. Daarbij nemen we drie velden onder de loep:

  • wat zijn de topervaringen van leerkrachten en wat zijn de onderwijskundige aspecten daarvan?
  • wat zijn de externe ontwikkelingen die op de school afkomen (overheid, gemeente, buurt)?
  • wat leeft er bij de huidige en toekomstige ouders?

.
Ten slotte helpen we u met een helder format om uw visie in een aansprekend document vast te leggen.

Schoolleidersregister
Dit aanbod is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat het gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Gerelateerd aanbod
- Schoolontwikkeling
- Teamontwikkeling
- Leiderschap
- Individuele coaching van de schoolleider