leerkrachttrajecten

Zo leer je kinderen lezen en spellen op maat
Verbeteren van technisch lezen en spellen

Een aanbod om het technisch lezen en spellen te verbeteren. ZLKLS is een methodiek die goed te gebruiken is bij het eigen periode ontwerp zoals dat binnen de vrijeschool gebruikelijk is. Met deze aanpak is een heldere didactische leerlijn voor de domeinen technisch lezen en spellen geborgd.

Er zijn open cursussen en er is, bij voldoende deelnemers, maatwerk op school mogelijk voor leerkrachten van de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de verschillende fases in de schoolontwikkeling is gedifferentieerd aanbod:

  • oriëntatie voor de scholen die willen kennis maken,
  • startfase voor de leerkrachten die vaardig worden en concreet aan het werk willen met de aanpak
  • implementatie fase voor de taalspecialisten en intern begeleiders die de invoering op school begeleiden
  • borging en consolidatie op alle niveaus: leerkrachten, internbegeleiders en directie.

.
De cursussen zijn gevalideerd door Registerleraar.nl

We merken regelmatig dat de adviezen die in onze cursussen worden gegeven een veel dwingender karakter krijgen dan onze bedoeling is. In een eerdere nieuwsbrief schreef ik hier al over. Vier veel gehoorde opmerkingen die in onze ogen op een misverstand berusten willen we graag nogmaals onder de aandacht brengen: klik hier.

Gerelateerd
- ZLKLS Basis (klas 1) (cursus)
- ZLKLS Voortgezet cursus (klas 2-6) (cursus)