leerlingtrajecten

Aanbod van onze Schoolpsychologen
Van lichte naar intensieve leerlingzorg en ondersteuning

Als schoolpsychologen van BVS-schooladvies willen we er zijn voor het kind en het kind vooruithelpen in zijn ontwikkeling. Soms lopen leerlingen vast en zijn er vragen over de (leer)ontwikkeling. De schoolpsychologen van BVS-schooladvies kunnen door middel van preventief meedenken en handelingsgericht werken, maar ook door het afnemen van psychologisch onderzoek als dat nodig is, zicht krijgen op de onderwijsbehoeften van de leerling. We kijken daarbij altijd naar deze leerling, op deze school, bij deze leerkracht en bij deze ouders. We proberen antwoorden te geven op vragen naar oorzaak van bepaald gedrag en geven handvatten om het kind vooruit te helpen.

Het handelingsgericht werken of de handelingsgerichte procesdiagnostiek zijn middelen om te kijken naar wat het kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen, maar ook naar wat de leerkracht (groep-school) nodig heeft om dit mogelijk te maken.

Van licht naar intensief
We bekijken de vraag van de intern begeleider, leerkracht, ouder en het kind. Deze proberen we te vertalen naar ondersteuningsbehoeften voor de intern begeleider, leerkracht, ouder en het kind. Het kan zijn dat we beginnen met een gesprek met school en ouders en/of een observatie in de klas. Hier kunnen adviezen uit voortkomen waar school en ouders voorlopig mee verder kunnen. Mocht blijken dat dit onvoldoende is dan kunnen we bijvoorbeeld verdergaan met een onderzoek. We bieden verschillende ondersteuningsactiviteiten aan:

• De schoolpsycholoog als sparringpartner van de intern begeleider. Alle vragen die een IB’er heeft rond de zorg in de school kunnen dan besproken worden. Zo kan er bijvoorbeeld een afspraak gemaakt worden met de IB’er om de zorgleerlingen te bespreken. Vanuit het dossier en in gesprek met de IB’er wordt er gekeken wat het kind eventueel verder zou kunnen helpen en wat er nodig is voor dit specifieke kind en zijn ontwikkeling.

• Een observatie van de leerling in de klas. Daarna bespreekt de schoolpsycholoog de leerling met de leerkracht (en IB’er). De schoolpsycholoog kan tips geven voor dit specifieke kind op het gebied van leer- en/of gedragsproblemen. Observatie en gesprek met leerling en zo nodig kleine (didactische) testen. De ouders zijn hiervan op de hoogte en na observatie en gesprek met de leerling is er een adviesgesprek met ouders, leerkracht (en intern begeleider).
• Deelname van de schoolpsycholoog aan het ondersteuningsteam van de school ten aanzien van de zorgleerlingen of het zorgadviesteam. De schoolpsycholoog kent de vrijeschool en kan zo een bijdrage leveren en advies geven om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden in een vervolgtraject.

• Bemiddeling tussen ouders en leerkracht (IB’er) als de extra zorg niet het gewenste resultaat oplevert en de ouders of leerkracht niet tevreden zijn over het proces.

• Studie (mid)dagen verzorgen rond zorg op school of specifieke leer- en of ontwikkelingsstoornissen vanuit het antroposofisch mensbeeld. Te denken valt aan: Inhoudelijke thema’s zoals ADHD, Hoogbegaafdheid, Autisme verwante stoornissen e.d.

• Kinderbesprekingen bijwonen (afhankelijk van de vraag).
• Ondersteuning bij het invullen en maken van een format voor een praktisch en werkbaar OPP.
• Ondersteuning van de leerkracht en/of intern begeleider bij het opstellen van individuele- en groepshandelingsplannen.
• Lerarenspreekuur of telefonisch consult voor IB’er of klassenleerkracht.

Al deze informatie is ook te vinden in onze folder.

Ondersteuningspakketten
Rond deze werkzaamheden hebben wij een aanbod van ondersteuningspakketten. We hebben een drietal pakketten weten samen te stellen die voor uw school en het samenwerkingsverband zeer aantrekkelijk zijn en door de omvang door BVS-schooladvies te realiseren. De pakketten verschillen in omvang en tarief. Inhoudelijk kunnen ze dezelfde soort activiteiten omvatten. Zie hiervoor onze pagina Ondersteuningspakketten. U krijgt dan een vaste schoolpsycholoog die verbonden is aan uw school. U kan uw vaste schoolpsycholoog altijd mailen of bellen als u een vraag heeft. Doordat er een vaste schoolpsycholoog aan uw school verbonden is, blijft snelle advisering en hulp gewaarborgd. Klik hier voor meer informatie.

Particuliere aanvragen
Naast de vragen van school kunnen ook ouders bij ons een observatie, bemiddeling of onderzoek aanvragen. De kosten zijn dan voor de ouders. De ouders weten dan dat de schoolpsycholoog die verbonden is aan uw school, kennis heeft van de achtergronden van de vrije school pedagogiek. Ook hier staat het gehele kind centraal en niet alleen zijn of haar probleem. Voor meer informatie klik hier.