Inclusieve schoolbegeleiding

“Het geven van kwalitatief goed vrijeschoolonderwijs vraagt van leerkrachten dat zij zicht hebben op het leerplan maar ook dat zij zich willen verbinden met de achtergronden, de menskunde die de basis vormt en die de inspiratiebron is voor ons onderwijs.

Dat vraagt aandacht en begeleiding. Sterker nog, deze aandacht en begeleiding is voorwaarde om nieuwe leerkrachten de kans te bieden zich ook daadwerkelijk te scholen als vrijeschoolleerkracht.

Onze ervaring is dat dit in een kleine organisatie intern niet structureel te organiseren is zonder dat andere processen in de school daaronder lijden.

Natuurlijk kost het inkopen van deze expertise wat. Dat is echter niet te vergelijken met wat het een school immaterieel en materieel kost wanneer het onderwijs niet goed verzorgd wordt en kinderen en ouders daaronder lijden.” - E. Steinmeyer schoolleider Vrijeschool Zeeland

Vrijescholen in Nederland groeien sterk en geven daarmee een krachtig signaal dat leren en ontwikkelen meer is dan kennisoverdracht. Deze groei brengt met zich mee dat nieuwe leerkrachten opgeleid en begeleid moeten worden.

Het is onze ervaring dat opleiding en begeleiding nauw samen moeten gaan wil een leerkracht een goede verhouding kunnen vinden tot het vrijeschoolonderwijs; de pedagogie, de didactiek en niet te vergeten de antroposofische achtergronden.

Ook ervaren leerkrachten moeten de mogelijkheid krijgen om regelmatig samen met een ander te kijken naar de eigen onderwijspraktijk om het onderwijs vitaal te houden. Reflectie op visie, vormgeving en ontwikkeling zijn hier de gespreksthema’s.

Ook moderne ontwikkelingen vragen aandacht: hoe werk je met een methode of kun je je lessen zelf blijven ontwerpen? Kun je de didactiek ook activerender maken? Kun je leerlingen al zo vroeg zelfstandig aanspreken? Het zijn allemaal voorbeelden van vragen waar alle vrijescholen mee worstelen.

Inclusieve schoolbegeleiding biedt de school de mogelijkheid dat een onderwijsadviseur zich voor een jaar intensief aan de school verbindt. Eens in de twee weken is deze adviseur op school aanwezig en stuurt samen met de schoolleider aan op onderwijskwaliteit vanuit vrijeschoolidentiteit.

Daarbij valt te denken aan:
-Vanuit een concreet begeleidingsplan beginnende leraren opleiden, begeleiden.
-Ervaren leerkrachten de mogelijkheid geven zich middels gesprekken, reflectie en opleiding te verdiepen in hun expertise
-De schoolleider en intern begeleider ondersteunen in het aansturen op onderwijskwaliteit
-Studiemiddagen menskunde inrichten
-opleiding van leerkrachten waarbij uitgegaan kan worden van het brede aanbod van BVS-schooladvies (daarbij valt bv te denken aan de regenboogtraining).
-Tot slot kan de onderwijsadviseur meekijken en meedenken in actuele zaken die de school bezighouden.

In de Vrijeschool Zeeland is dit model een jaar lang ingezet om de onderwijskwaliteit te versterken.

De schoolleider
“Wij hebben ervoor gekozen om een integraal pakket af te nemen bij BVS schooladvies. Binnen dat pakket viel:
- Wekenlijkse begeleiding van onderbouwleerkrachten ( 40 x per jaar)
- Teamscholing menskunde voor het hele team ( 10x per jaar)
- Regenboogtraining aan klassen en het scholen van leraren in de Regenboogmethodiek
- Studiemiddagen over getuigschriften
- Werken aan kleuterleerlijnen
- Begeleiding kleuterleerkrachten
- Verzorgen van schoolbrede ouderavonden
- Werken aan afstemming op het gebied van onderwijsaanbod
Doordat een begeleider zich intensief met de school verbindt kan deze ook vraaggestuurd werken zonder de uitgezette lijn uit het oog te verliezen.”

“Doordat de begeleiding niet bij mij als directeur kwam te liggen, ik voer immers ook de beoordelingsgesprekken, voelden alle leerkrachten zich vrij in het stellen van begeleidings- en ontwikkelingsvragen. Voor mij als directeur creëerde dit ook weer ruimte om in alle vrijheid het gesprek met leraren aan te gaan, klassen te bezoeken en de beoordelingsgesprekken te voeren.

Daarnaast was de begeleider voor mij een ideale, onafhankelijke sparringpartner. Ik kon hem altijd om advies en feedback vragen net zoals de leerkrachten dat konden.” - E. Steinmeyer

De onderwijsadviseur
“Kwaliteit ontstaat in de tijd die een leerkracht krijgt om vaardigheden te ontwikkelen en zicht te krijgen op pedagogisch didactische stappen die genomen kunnen worden. Een interne opleiding en een regelmatig reflecteren op het onderwijs vergroot en verdiept de onderwijscompetenties in het algemeen en de vrijeschoolpedagogie in het bijzonder.” -  Paul van Meurs

Werkwijze
In een voorgesprek met schooleider en leerkrachten wordt er gekeken naar de directe vraagstelling. Deze wordt uitgewerkt in een begeleidingsplan voor een jaar bestaande uit leerkrachtenbegeleiding, specialisering en verdieping (studie).

Specificaties
Data worden in overleg met de school gepland. Ongeveer drie keer per maand.
De frequentie kan in overleg worden bijgesteld