Rekenaanbod op school

Het aanbod van BVS op rekengebied is divers. Vanuit haar visie op vrijeschoolonderwijs zoekt BVS de verbinding met de actuele rekendidactiek en -methodiek. Daarbij ondersteunen wij vrijescholen o.a. in het analyseren van opbrengsten op school-, groeps- en kindniveau, zoals bijvoorbeeld rekendiagnostische gesprekken. Zo geven wij bijvoorbeeld handelingsadviezen voor rekenen in het periode- en oefenonderwijs en kijken we naar hoe nieuwe leerkrachten thuis kunnen raken in het geven van goede rekenperiodes.

Hiermee leer je kinderen rekenen
Met de methodiek Hiermee leer je kinderen rekenen bieden wij leerkrachten een hulpmiddel om kinderen beter te leren rekenen. Het programma is gebaseerd op een aantal bestaande programma’s, en zo aangepast en samengevoegd dat het een doorlopende leerlijn binnen de vrijeschool biedt voor het automatiseren van de belangrijkste rekenvaardigheden. Door hier in het begin van de onderbouwtijd in te investeren, ontstaat er gedurende de hele schooltijd meer tijd om het hele domein rekenen te verkennen.

Rekenrijkere klas
Rekenen op de vrijeschool
Werken vanuit het geheel en rekenen in beweging zijn twee basisprincipes in het rekenonderwijs van de vrijeschool. Maar waar draagt dit werken vanuit het geheel en het rekenen in beweging toe bij? Hoe kan ik deze principes vertalen naar de praktijk, zodat zij vruchtbaar kunnen zijn in de ontwikkeling van het kind? Hoe kan ik deze plaatsen in hedendaagse rekendidactiek? Leerkrachten kennen nu de basisprincipes van het rekenonderwijs in de vrijeschool. Zij kunnen deze principes vorm geven in het rekenonderwijs in de eigen klas:
- rekenen in beweging 
- werken vanuit het geheel naar de delen.

Werken met de vertaalcirkel
In recente rekenstudies komt naar voren dat het vak rekenen vier hoofdlijnen kent. Vier gebieden waarop de kinderen moeten leren omgaan met strategieën en rekenfeiten. Al het rekenen start met het ontwikkelen van begrip voor een nieuw rekenonderwerp. Maar hoe doe je dat nou handig in het periodeonderwijs. Hoe kan je met 1 som tegemoet komen aan de diversiteit van snelle en zwakkere leerlingen in de klas, waarbij de snellere leerling een breder begrip kan ontwikkelen en de zwakkere leerling tot begrip kan komen? Leerkrachten maken kennis met de recente vakdidactische ontwikkelingen om kinderen beter te kunnen begeleiden in het rekenonderwijs en het periodeonderwijs op de vrijeschool. Zij weten hoe werken met o.a. de vertaalcirkel vorm kan krijgen in het rekenonderwijs in de eigen klas.

Rekenen met prentenboeken
Rekenen is zoveel meer dan alleen sommen maken. De wereld om ons heen nodigt uit om te tellen, meten, wegen. Zo ook prentenboeken. Hoe kan je prentenboeken inzetten voor het rekenonderwijs in de vrijeschool? Welke vragen stel je aan kinderen en hoe nodig je ieder kind uit om mee te rekenen? Leerkrachten weten na deze cursus:
- Bij welke leer- en ontwikkeldoelen voor rekenen zij prentenboeken kunnen inzetten
- Hoe zij hier zelf de juiste vragen bij kunnen stellen.

Netwerk Rekenspecialisten
Het netwerk is bedoeld om leerkrachten en/of rekenspecialisten/ rekencoördinatoren bij elkaar te brengen. De afgevaardigde van uw school wordt/is de vraagbaak in de school op het gebied van reken-wiskunde onderwijs en bewaakt de identiteit van het vrijeschoolonderwijs op dit gebied. BVS heeft door het land meerdere netwerken voor rekenspecialisten.

Gerelateerd aanbod
- Rekenweb, instrument en achtergronden voor rekenonderwijs
- Audit
- Leerlijnen
- Hiermee leer je kinderen rekenen - werkmap
- Dyscalculieprotocol voor de vrijeschool - digitaal werkdocument