VVE Kleutertijd

Dit aanbod is bedoeld voor scholen die een partnerschool zijn van een antroposofisch kinderdagverblijf en dit kinderdagverblijf heeft bij BVS-schooladvies een gecertificeerde training VVE gevolgd, Antroversie Speelplezier.

Borging ontwikkeling VVE-geïndiceerde kinderen
Vroege Voorschoolse Educatie, afgekort VVE, is een aandachtspunt binnen veel gemeenten met als doel kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling om onnodige ontwikkelingsachterstanden te voorkomen.

Op het kinderdagverblijf worden VVE kinderen  in hun spel- en taalontwikkeling begeleid en gevolgd, aansluitend bij de werkwijze en visie van Antroposofische kinderdagverblijven. Om de doorgaande ontwikkeling van VVE geïndiceerde kinderen te borgen, biedt  BVS aan om kleuterleerkrachten te scholen in VVE aanbod voor kleuters, aansluitend bij de visie van het vrijeschool kleuteronderwijs. BVS biedt geen methode aan, maar een methodiek; kleuterleerkrachten leren vaardigheden waarmee bijvoorbeeld het spel van kleuters begeleid wordt op zo’n wijze dat het spel vrij spel blijft.

Voorwaarden en aanschaf
- Map Antroversie Speelplezier, inclusief de 2 extra katernen.
- PDF-bestanden op Kleuterweb, Kleuterklaswerkplan (dit kun je zelf downloaden)
- Map Kleutervolgsysteem.
- Publicatie Vlucht trauma pedagogiek.
- 100% aanwezigheid voor ontvangen van bewijs van deelname.
- Weten wat de indicatoren zijn voor VVE (dit kun je zelf checken bij eigen gemeente/samenwerkingsverband).

Tijdsinvestering/ huiswerk
- Maximaal 2 uur na iedere bijeenkomst
- Deelnemers sluiten het traject af met een presentatie; hierin maakt de deelnemer zichtbaar wat hij/zij concreet met de inhoud in de eigen klas heeft gedaan.
- Na iedere bijeenkomst beschrijft de deelnemer een portfolio en stuurt dit aan de adviseur van BVS.

Na afloop kan het traject met 2 dagdelen worden verlengd om VVE /NT2-beleid voor de eigen school te schrijven.

Duur en kosten
Zes dagdelen lesprogramma €3192,-.

Programma
Dag 1 (1 dagdeel, bijvoorbeeld 13.30 uur- 17.00 uur)
- Wat is VVE?
- Geschiedenis en huidige wet- en regelgeving
- Wettelijk kader; gemeente/samenwerkingsverband/onderwijsinspectie
- Wat zijn extra leer- en speeltijd kinderen/doelgroepkinderen?
- Taalontwikkeling, woordenschatontwikkeling
- Spelontwikkeling (Parten, blokkenspel, ..)
- Praktisch: tafelspel-bewegingsspel- spel met de kistjes/mandjes.
- Huiswerk: portfolio.

Dag 2
- Inrichting klas, gang, plein en andere ruimten waar VVE kinderen komen
- Hoeken in de klas: atelier, bouwhoek, huishoek, winkeltje, zintuigspel
- Hoe de woordenschat uitbreiden?  (Viertact, Verhallen & Verhallen, woordenschatdidactiek).
- Aanbod per dag/week/periode, werken met grote en kleine groep
- Spelbegeleiding / kindvolgend spelen.
- Reflectie documenten
- Praktisch 
- Huiswerk.

Dag 3
- Verschil ontwikkelingsachterstand/taalachterstand/woordenschatachterstand/spraak-taal stoornis TOS/ selectief mutisme
- Volgen van VVE kinderen in LVS
- NT2/VVE planningsinstrumenten (logboek e.d.)
- Spelbegeleiding
- Praktisch: spelen van een prentenboek
- Huiswerk.

Dag 4
- Vrij spel binnen en buiten begeleiden
- HGW en VVE
- Toetsingsinstrumenten
- Samenwerking logopedie
- Praktisch en
- Huiswerk.

Dag 5
- Ouderbetrokkenheid
- Ouders en kinderen  uit andere culturen
- Vluchttrauma pedagogiek
- Praktisch
- Huiswerk.

Dag 6
- Overdracht basisschool
- Presentatie deelnemers
- Praktisch
- Uitreiken bewijs van deelname.